Goodbye Guys4Men!
Hello PlanetRomeo!

Don't worry, your profile still exists!

PlanetRomeo App
(for iOS)
PlanetRomeo App
(for Android)

PlanetRomeo.com
(Mobile Website)

PlanetRomeo.com
(Desktop Website)

or

Our site hasn’t changed, just the address. From now on you will need to use one of the three addresses you can access through the buttons on this page: planetromeo.com, gayromeo.com, or 83.98.143.20. If the first one doesn’t work in your country then try another. If you still have issues connecting, please e-mail us at support-g4m@planetromeo.com. Remember to delete the old address from your browser and bookmark the new one. Have fun!

ภาษาไทย (Thai)
อย่าห่วงไปไย โปรไฟล์ยังอยู่!
เว็บไซต์เรายังอยู่ครับ เพียงแต่เปลี่ยน URL เท่านั้นเอง จากนี้ไปคุณจะต้องใช้แอดเดรสอันใดอันหนึ่งจาก 3 อันต่อไปนี้ในการเข้าถึงโดยคลิกปุ่มในหน้านี้: planetromeo.com gayromeo.com 83.98.143.20 ถ้าอันแรกใช้ไม่ได้ในประเทศของคุณก็ให้ลองอันอื่นดู แต่ถ้าคุณยังเข้าไม่ได้ กรุณาอีเมล์มาหาเราที่ support-g4m@planetromeo.com อย่าลืมลบที่อยู่ URL อันเก่าบนบราวเซอร์และเซฟของใหม่แทนด้วยนะครับ ของให้สนุกนะ!

Bahasa Melayu (Malay)
Jangan bimbang, profil anda masih wujud!
Laman web kami tidak berubah, hanya alamatnya saja. Mulai sekarang anda perlu menggunakan salah satu daripada tiga alamat ini yang boleh diakses melalui butang-butang di laman ini: planetromeo.com, gayromeo.com, atau 83.98.143.20. Jika alamat pertama tidak boleh digunakan di negara anda, cuba yang lain pula. Jika anda masih mempunyai masalah untuk mengakses, sila e-mel kami di support-g4m@planetromeo.com. Jangan lupa untuk memadam alamat lama dalam pelayar anda, dan tandakan alamat baru. Berseronok-seronoklah!

Tagalog (Tagalog)
Huwag mag-alala, buhay pa rin ang iyong profile!
Di pa rin nagbabago ang aming site, yung address lang. Simula ngayon ay magagamit ang alin sa tatlong address mula sa mga buttons sa pahinang ito: planetromeo.com, gayromeo.com, o 83.98.143.20. Kung hindi gagana ang isa sa inyong bansa, subukan ang iba pa. Kung mayroon pa rin problema, mag-e-mail sa support-g4m@planetromeo.com. Tandaang alisin ang lumang address sa inyong browser at i-bookmark ang bago. Enjoy!

中文 (Chinese)
不要担心,你的个人资料依然存在 !
我们的网站没有变化,只是网址变了。从现在开始,你需要通过三个网址之一来访问我们的网站:planetromeo.com, gayromeo.com,或者83.98.143.20。如果第一个网址在你的国家无效,请尝试另外两个。如果你仍然无法访问,请给我们发送电邮:support-g4m@planetromeo.com。请记得将旧网址从你的浏览器删除,并且收藏新的网址。玩耍愉快!

Tiếng Việt (Vietnamese)
Hãy yên tâm, hồ sơ cá nhân của bạn vẫn tồn tại!
Trang web của chúng tôi không thay đổi, chỉ có địa chỉ là hơi khác một chút. Kể từ nay, bạn sẽ phải sử dụng một trong ba địa chỉ sau đây để truy cập vào trang web : planetromeo.com, gayromeo.com, hoặc 83.98.143.20. Nếu vào bằng địa chỉ thứ nhất không thành công tại quốc gia bạn, hãy thử những địa chỉ khác. Nếu bạn có vấn đề trong việc truy cập, vui lòng email cho chúng tôi tới support-g4m@planetromeo.com. Hãy nhớ xóa địa chỉ cũ trong trình duyệt của bạn và đánh dấu địa chỉ trang web mới. Chúc bạn vui vẻ!

Türkçe (Turkish)
Endişelenmeyin, profiliniz hala geçerli!
İnternet sitemiz değil, sadece internet adresimiz değişiyor. Bundan sonra internet sitemize yalnızca aşağıda gördüğünüz adreslerden ulaşabileceksiniz: planetromeo.com, gayromeo.com, veya 83.98.143.20. Eğer bir tanesi ülke sınırlarınız içinde çalışmıyorsa, diğer adresi deneyebilirsiniz. Eğer bunlara rağmen internet sitemize erişim sorunu yaşıyorsanız, bize: support-g4m@planetromeo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Eski adresi silmeyi, yeni internet adresimizi kısayollarınıza eklemeyi unutmayın! İyi eğlenceler!

>한국어 (Korean)
걱정마세요, 당신의 프로필은 그대로 있을테니까요!
저희 웹사이트는 바뀐게 없습니다, 단지 주소만 바뀌었을 뿐이죠. 이제부터 이 페이지에 있는 버튼을 통해 접속할 수 있는 3개의 주소 중 하나를 이용해야합니다: planetromeo.com, gayromeo.com, 또는 83.98.143.20. 만약 당신이 있는 나라에서 처음 주소가 열리지 않는다면, 다른 것을 사용하시기 바랍니다. 그래도 문제가 있으면, 저희에게 다음으로 메일을 보내주시기 바랍니다 support-g4m@planetromeo.com. 당신의 브라우저에서 옛날 주소를 삭제하고 새로운 주소를 북마크 하는 것을 잊지마세요. 즐기세요!

日本語 (Japanese)
心配しないでください。プロフィールはまだありますよ。
私たちのサイトは変わっていません。アドレスが変わっただけです。これから、このページのボタンを使用して、以下の3つのアドレスにログオンしてください。planetromeo.com, gayromeo.com または、83.98.143.20からログオンしてください。 もし、最初のアドレスがあなたの国で使用できない場合は、他のアドレスを試してください。接続に問題がある場合は、support-g4m@planetromeo.com にメールを送信してください。 過去に使用していたアドレスは削除して、新しいアドレスをお気に入りに登録してください。楽しんでくださいね!

Indonesia (Indonesian)
Jangan khawatir, profil kamu masih ada!
Situs kami tidak berubah, hanya berganti alamat. Mulai sekarang, untuk bisa mengaksesnya kamu hanya perlu memakai salah satu dari tiga alamat yang bisa kamu akses melalui tombol panel di halaman ini: planetromeo.com, gayromeo.com, atau 83.98.143.20. Jika salah satunya tidak bisa diakses di negaramu, kamu bisa menggunakan yang lain. Jika masih tidak bisa, hubungi kami melalui e-mail di support-g4m@planetromeo.com. Ingat untuk menghapus alamat lama dari browsermu dan tandai (bookmark) alamat yang baru. Selamat bersenang-senang!

हिन्दी (Hindi)
चिंता मत करो, तुम्हारी प्रोफ़ाइल अभी भी मौजूद है।
हमारी साइट बदली नहीं है, बस उसका पता बदला है। अब से तुम्हे तीन पतो में से किसी एक को उपयोग करने की ज़रूरत होगी जिनका तुम इस पृष्ठ पर दिए गए इन बटनों के ज़रिए उपयोग कर सकते हो: planetromeo.com, gayromeo.com, या 83.98.143.20। अगर तुम्हारे देश में पहला वाला काम नहीं करता है तो दूसरे से कोशिश करो। यदि तुम्हे तब भी कोई मुश्किल हो, तो हमें कृपया support-g4m@planetromeo.comपर ईमेल करो। अपने ब्राउज़र से पुराने पते को मिटा कर और नए को बुकमार्क करना याद रखना। मज़ा लो!